زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 14:11 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:29    تعداد بازدید: 6534    کد مطلب: 2365

مدیریت درمان استان اردبیل


پیش شماره استان کد (045) میباشد.

اردبیل، اول شهرک اداری کارشناسان، روبروی بانک ملی، کدپستی 5615813143
مدیریت .................................................. 33749154
نمابر ....................................................... 33749153
معاون ..................................................... 33749159
اداری .................................. 33749162، 33749152
بودجه ...................................................... 33749155
بازرسی .................................................... 33749253
درمان ..................................................... 33749256
مالی ....................................................... 33749257
فناوری اطلاعات ................ 33749158، 33749258
حراست ........ 33749160، 33749260، 33749259
حقوقی ..................................................... 33749261
کمیسیون پزشکی ........... 33335067، 33365879
روابط عمومی .......................................... 33749163
گزینش ................................................... 33749264
کارشناس کلینیک ـ پاراکلینیک .................. 33749156
کارشناس ترازنامه ................................... 33749267
طب کار .................................................. 33749265
دبیرخانه ................................................... 33749252
تدارکات .................................................. 33749262
آمار ....................................................... 33749263
کارشناس اقتصاد درمان .......................... 33749255
کارشناس صورتحساب .............................. 33749157
بانک رفاه ................................................ 33234505
آموزش ................................................... 33749266
انبار داروئی ............................................. 33364480

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
اردبیل، اول راه انزاب، کدپستی 5617666479
ریاست ................................................... 33339037
نمابر  ...................................................... 33359993
اداری ....................................................... 33354699
مالی ...................................................... 33356875
فناوری اطلاعات ...................................... 33335794
رسیدگی ................................................... 33359298
داروخانه .................................................... 33361609
خسارات متفرقه ـ بیمارستانی ................. 33366553
پزشک مشاور ........................................... 33364040
بازرسی ................................................... 33366538
بانک رفاه شعبه جام جم ........................... 33814400
تلفنخانه ............................................. 8-33359297

بیمارستان سبلان
اردبیل، میدان وحدت، کد پستی 5616694613    
ریاست .................................................. 33357688
نمابر ...................................................... 33339793
مدیریت .................................................. 33359828
پرستاری .................................................. 33337819
اورژانس .................................................. 33361436
اتاق عمل ................................................ 33339701
ICU-CCU .............................................. 33335112
NICU ................................................... 33357329
داروخانه ..................................................... 33330001
پذیرش، مدارک پزشکی ............................. 33361964
اداری ...................................................... 33359576
مالی ...................................................... 33357686
فناوری اطلاعات ..................................... 33357333
تدارکات ................................................ 33357377
نگهبانی ................................................... 33364490
بهداشت ................................................... 33330290
کتابخانه .................................................. 33358822
بانک رفاه شعبه میدان وحدت .................. 33350099
نوبت¬دهی ......................... 33335900، 33335800
تلفنخانه ............................. 33339791، 33362107

درمانگاه میرزاحسینی اردبیل
اردبیل، میـدان جـهاد، جنـب فروشـگاه رفاه، کدپســتی 5618755545
ریاست ..................................................... 33819048
نمابر ......................................................... 33819050
اداری ........................................................ 33819067
مالی ......................................................... 33819072
فناوری اطلاعات ......................................... 33819049
خدمات اداری ............................................. 33819062
طب کار ................................................... 33819073
نوبت دهی .......................... 33821953، 33821955
33821960، 33821969
تلفنخانه ...............................................7-33819045

بیمارستان ارس پارس آباد
پارس آباد، خیابان جمهوری، کدپستی 5691876491
ریاست ..................................................... 32723649
نمابر ........................................................ 32787113
مدیریت .................................................... 32726070
پرستاری .................................................... 32729027
بخش زایمان ........................................... 32723654
بخش اطفال .............................................. 32722714
بخش زنان ................................................ 32722730
منشی پزشکی ........................................... 32726028
اداری ......................................................... 32726066
مالی ......................................................... 32729028
کارپردازی ................................................... 32726029
فناوری اطلاعات ......................................... 32727017
حراست ..................................................... 32725518
نوبت¬دهی ........................... 32723651، 32723725
32723716، 32720424، 32723740
تلفنخانه ........................... 32729026، 6-32726025

درمانگاه خلخال
خلخال، خیابان سی متری، کدپستی 5681741168
ریاست ....................................................... 32421993
نمابر ......................................................... 32426981
اداری و مالی ............................................ 32428845
فناوری اطلاعات ........................................ 32428604
ناظر اسناد پزشکی ..................................... 32431796
نوبت¬دهی .. 3-32422462، 32422418، 32422480
تلفنخانه .............................................. 3- 32426982
درمانگاه مشکین شهر
مشکین شهر، دروازه اردبیل، کد پستی 5819156618
ریاست ...................................................... 32524815
نمابر ........................................................ 32540057
اداری ......................................................... 32526516
مالی .......................................................... 32526516
حراست ..................................................... 32545510
ناظر اسناد پزشکی ........................................ 32540059
نوبت¬دهی ................................. 32528192.، 32544798
32544795، 32525059
تلفنخانه .............................. 32540058، 32540965

مشاهده سایت مدیریت درمان استان اردبیل

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha