زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۱۸ بهمن ساعت 14:44 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۱۹ ساعت 08:03    تعداد بازدید: 5648    کد مطلب: 12398

رئیس اداره مستمری‌ها


اهم وظایف این قسمت جهت اجرای سیاست‌ها و برنامه های اداره کل امور فنی مستمری‌ها؛ نظ‌ام‌‌یابی‌ امور مربوط‌ به‌ تعهدات‌ بلندمدت‌ سازمان‌ (بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌ و بازماندگان‌ بیمه‌‌شده‌ متوفی) با رعایت‌ اصل‌ عدالت‌ بر اساس‌ سنوات‌ بیمه‌ای‌، مبالغ‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ و همچنین‌ حفظ‌ شان‌ و کرامت‌ آنهان می‌باشد.
شایان ذکر است تعهدات بلندمدت سازمان بر اساس پرونده بیمه‌شده پس از بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت توسط این واحد صورت می‌گیرد.
 

مسئول واحد مستمری‌ها:فرحناز داودی


شماره مستقیم: 22002154

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha